Miljöpolicy

JJ VVS Konsult vill arbeta aktivt med lägsta möjliga miljöpåverkan så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt.

För att uppnå målen ska vi sträva efter:

  • Att föreslå miljöriktiga material för våra kunder.
  • Vid materialval granska och utvärdera de tänkta materialens inverkan på miljön, med hjälp utav BVB - Byggvarubedömningen.
  • Vid nybyggnationer följa bedömningskriterierna enligt certifieringar t ex Miljöbyggnad, Miljöbyggprogram Syd, Lågenergihus, Svanen osv.
  • Att ständigt arbeta med energiberäkningar i byggnader enligt BBR - Boverkets Byggregler så att U-värdet inte överstiger det tillåtna. (Energiberäkningsprogram VIP-Energy)
  • I samtliga projekt verka för ett livscykelperspektiv och genom god planering i material-, process- och systemval bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.
  • Att höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntra till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
  • Att all personal i företaget är väl förtrogen med vår miljöpolicy.
  • Effektivisera utnyttjandet av transporter i tjänsten.
  • Minska pappersförbrukningen och i största möjliga mån arbeta digitalt.
  • Öka återvinningsgraden av avfall.
  • Att vårt miljöarbete ständigt ska förbättras.
  • Miljölagstiftningen ska följas i alla relevanta delar.
     

JJ VVS konsult AB arbetar enligt ISO 14001