Miljöpolicy

JJ VVS Konsult vill arbeta aktivt med lägsta möjliga miljöpåverkan så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt.

För att uppnå målen ska vi sträva efter:

 • Att föreslå miljöriktiga material för våra kunder.
 • Vid materialval granska och utvärdera de tänkta materialens inverkan på miljön, med hjälp utav BVB - Byggvarubedömningen.
 • Vid nybyggnationer följa bedömningskriterierna enligt certifieringar t ex Miljöbyggnad, Miljöbyggprogram Syd, Lågenergihus, Svanen osv.
 • Att ständigt arbeta med energiberäkningar i byggnader enligt BBR - Boverkets Byggregler så att U-värdet inte överstiger det tillåtna. (Energiberäkningsprogram VIP-Energy)
 • I samtliga projekt verka för ett livscykelperspektiv och genom god planering i material-, process- och systemval bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.
 • Att höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntra till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
 • Att all personal i företaget är väl förtrogen med vår miljöpolicy.
 • Effektivisera utnyttjandet av transporter i tjänsten.
 • Minska pappersförbrukningen och i största möjliga mån arbeta digitalt.
 • Öka återvinningsgraden av avfall.
 • Att vårt miljöarbete ständigt ska förbättras.
 • Miljölagstiftningen ska följas i alla relevanta delar.
   

JJ VVS konsult AB arbetar enligt ISO 14001